English (UK)Magyar (HU)
English and American Studies Institute
free templates joomla

Tantervek / Curricula

Modelltatantervek / Curricula

BA (starting studies before September 2018): model curriculum for BA in English Studies

BA (starting studies since September 2018): model curriculum for BA in English Studies starting studies in September 2018

MA (starting studies before September 2018): model curriculum for MA in English Studies starting studies before September 2018

MA (starting studies since September 2018): model curriculum for MA in English Studies starting studies in September 2018

Undivided teacher training (MEd), full-time (starting studies before September 2018): undivided teacher training before 2018

Undivided teacher training (MEd), full-time (starting studies since September 2018): undivided teacher training since 2018

Undivided teacher training (MEd), short cycle, correspondence training (starting studies before September 2018): undivided teacher training, short cycle, before 2018

 

Undivided teacher training (MEd), short cycle, correspondence training  (starting studies since September 2018): undivided teacher training, short cycle, since 2018

 

Tervezett angol nyelvoktató bölcsész mesterképzési szak

TERVEZETT ÚJ SZAKUNK

A Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézete 2019 őszétől

angol nyelvoktató bölcsész mesterképzési szakot

tervez indítani.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles angol nyelvoktató bölcsész.
A képzést teljes idejű nappali (20 fő) és levelező (20 fő) formában kívánjuk megvalósítani.
A képzési idő: 2 félév.
A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. 

(A részletes leírás itt található.)

 easi 25
 A képzés tartalma
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
  • a meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése (bevezetés a nyelvpedagógiába, alkalmazott nyelvészet, szakmódszertan, az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése, nyelvi vizsga);
  • a nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése (szakmódszertan, osztálytermi megfigyelés, tanítási gyakorlat, tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium, angol leíró nyelvészet, az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése);
  • a speciális ismeretek és készségek fejlesztése (a nyelvtudás mérése, értékelése, tanulói különbségek, a kulturális ismeretek tanítása, az információs és kommunikációs technológiák használata, tananyagfejlesztés).
 new


A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a tantervhez illesztése:
A mobilitási ablakot a 2. félévbe építjük be a tantervi hálóba. A fogadó intézmény kiválasztásához az intézeti és a kari nemzetközi koordinátor nyújt segítséget. A logisztikai tervezés mellett a szakmai tervezésben is segítenek a koordinátorok, azaz, hogy olyan intézményt válasszon a hallgató, ahol legalább 15 kreditnek megfelelő tárgycsoportot ki tud választani, amelyek a küldő intézményben hallgatott szak (angol nyelvoktató) tárgyainak egy részét lefedik. A tárgyak tartalmának egyezése függvényében ismerehetők el ugyanis a külföldön hallgatott és teljesített tárgyak. Ez a fajta tervezés a hallgatónak segít a kockázatmentességben és a szerzett kreditek automatikus elismerésében.

 AZ ANGOL NYELVOKTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK LEGFONTOSABB ADATAI
A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe: Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Angol-Amerikai Intézet.
A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i): Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Az indítandó mesterképzési szak megnevezése: Angol nyelvoktató
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles angol nyelvoktató bölcsész
256px-Magnifying glass icon.svg 
 Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!)
• teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti)
A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):  nappali tagozat: 20 fő; levelező tagozat: 20 fő
A képzési idő: 2 félév
a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 60 kredit
a képzésben felveendő tanórák száma: 508 óra
A szak indításának tervezett időpontja: 2019. ősz
A szakfelelős oktató: Dr. Szentgyörgyi Szilárd, intézetigazgató egyetemi docens
 

A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a tantervhez illesztése:
A mobilitási ablakot a 2. félévbe építjük be a tantervi hálóba. A fogadó intézmény kiválasztásához az intézeti és a kari nemzetközi koordinátor nyújt segítséget. A logisztikai tervezés mellett a szakmai tervezésben is segítenek a koordinátorok, azaz, hogy olyan intézményt válasszon a hallgató, ahol legalább 15 kreditnek megfelelő tárgycsoportot ki tud választani, amelyek a küldő intézményben hallgatott szak (angol nyelvoktató) tárgyainak egy részét lefedik. A tárgyak tartalmának egyezése függvényében ismerehetők el ugyanis a külföldön hallgatott és teljesített tárgyak. Ez a fajta tervezés a hallgatónak segít a kockázatmentességben és a szerzett kreditek automatikus elismerésében.

AZ ALAPSZAKNAK A MINISZTER ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, KÖZÉTETT KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (KKK)
1. A mesterképzési szak megnevezése: angol nyelvoktató (Instruction of English as a Foreign Language)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles angol nyelvoktató bölcsész
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Instructor of English as a Foreign Language
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
roadsign 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a bölcsészettudomány vagy pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 2 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
a szak orientációja elméletorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 3 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 222
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. (A részletes leírás itt.)

9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai ismeretek jellemzői
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • a meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése (bevezetés a nyelvpedagógiába, alkalmazott nyelvészet, szakmódszertan, az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése, nyelvi vizsga) 8-14 kredit;
  • a nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése (szakmódszertan, osztálytermi megfigyelés, tanítási gyakorlat, tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium, angol leíró nyelvészet, az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése) 24-32 kredit;
  • a speciális ismeretek és készségek fejlesztése (a nyelvtudás mérése, értékelése, tanulói különbségek, a kulturális ismeretek tanítása, az információs és kommunikációs technológiák használata, tananyagfejlesztés) 6-16 kredit.

9.2. A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit bölcsészettudományi, neveléstudományi ismeretkörökből.

Projektszeminárium/Iskolai gyakorlat

Eljárási rend a „Projektszeminárium”, a „Projektszeminárium A”,

a „Projektszeminárium B” és a „Csoportos iskolai gyakorlat” c. kurzusokhoz

 

Azon angol alapszakos (valamennyi specializáció ) vagy angol nyelv és kultúra tanára (osztatlan tanári) vagy anglisztika mesterszakos vagy angoltanári mesterszakos hallgatók, akik tanulmányaikat nappali vagy levelező tagozaton 2013 szeptemberében vagy azt követően kezdték/kezdik meg, képsük során további kötelező kurzusként– képzésüknek és tagozatuknak megfelelően – Projektszeminárium”, a „Projektszeminárium A”, a „Projektszeminárium B” és a „Csoportos iskolai gyakorlat” c. szemináriumokat is teljesíteniük kell az alábbiak szerint:

 

A teljesítés leírása:

 Projektszeminárium.pdf

 

Kérvény:

Kerveny_Projektszeminariumok.pdf

Angoltanári szakok 2017 után

Tanári szakképzettség 2013-tól a) osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon, vagy b) BA/BSc diploma után vagy c) az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követően, vagy d) általános iskolai (nem angol) osztatlan tanári oklevéllel, főiskolai szintű (nem angol) tanári oklevéllel, egyetemi szintű (nem angol) tanári oklevéllel; mestertanári (nem angol) oklevéllel; tanítói oklevéllel tanári mesterszakon szerezhető.

a.)    Érettségi után az OSZTATLAN, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni.

A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA);  a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles általános iskolai/középiskolai angol nyelv és kultúra tanára. (Angol nyelvű megjelölése: teacher of English as a foreign language). Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd.

A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma a tanárképzés különböző formái szerint változik: aa) 10 félév, 300 kredit általános iskolai tanárszak esetén , ab) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak; és ac) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak.

b.)    Alapszakos (BA/BSc) diploma után is lehet tanárszakra jelentkezni. Alapképzés után, BA/BSc oklevéllel rendelkezőknek a képzési idő attól függően változhat, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni, illetve rendelkeznek-e minor szakkal vagy nem (általános iskolai tanár: minor nélkül: 7 félév; minorral: 5 félév; középiskolai tanár: minor nélkül: 8 félév; minorral: 6 félév).

BA/BSc oklevéllel rendelkezők az alábbi feltétellel jelentkezhetnek:

-         alapképzés minorral vagy minor nélkül (pl. Anglisztika BA + német minor).

-         ha anglisztika BA oklevéllel rendelkezik, akkor mellé egy másik tanárszakot kell megjelölnie (pl: német, informatika, kémia, magyar)

-         ha az angoltanári szakot második szakként jelöli meg a jelentkező: nincs előírt nyelvvizsga követelmény,

-         jelentkezni a felvi.hu oldalon elektronikus formában kell (A legközelebbi határidő: 2017. február 15.)

MESTERKÉPZÉS

Mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek tanítói vagy tanári VAGY diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű diplomával:

-         kizárólag egyszakos képzésre lehet jelentkezni

-         a képzés levelező munkarendbe került meghirdetésre

c.c. )    2 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre):

-         nem tanári mester diploma után (anglisztika vagy amerikanisztika MA)

d.d.)    2 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre):

-         osztatlan általános iskolai angol tanári oklevéllel

-         főiskolai szintű angol tanári oklevéllel

4 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre) C1 angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal:

-         általános iskolai (nem angol) osztatlan tanári oklevéllel

-        főiskolai szintű (nem angol) tanári oklevéllel

-                egyetemi szintű (nem angol) tanári oklevéllel

-                mestertanári (nem angol) oklevéllel

-                tanítói oklevéllel (általános iskolai tanári oklevelet szeretne szerezni)

5 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre) C1 angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal

-         tanítói oklevéllel (középiskolai tanári oklevelet szeretne megszerezni)

A tanulmányok végén szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

 A végzett hallgató angol nyelvtudás, nyelvhasználat terén

–Magas, legalább C1 szintű, használható nyelvtudással, interkulturális kommunikatív kompetenciákkal rendelkezik. Képes az angol nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára.

 A célnyelvi kultúrák közvetítése terén

 –Ismeri az angol nyelvű kultúrákat, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri a jellemző szellemi és művészeti irányzatokat, megjelenési formáit, műveit, azokat képes hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni (angol nyelvű, brit, amerikai, ausztrál, ír, kanadai, stb. kultúrák, kortárs irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei művek, trendek).

 Szaktudományi, szakmódszertani tudás terén

 –Ismeri a nyelvészet fő ágainak alapjait; tudását a nyelvtanítás során képes alkalmazni.

 –Ismeri az első, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, illetve az elméleti kérdésekről szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és adni.

 Választható szakpárok:

 angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret, környezettan tanára (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár (középiskolai; 12 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret, környezettan tanára (középiskolai; 12 félév)

 

Study and work?

Yes, indeed! Our Institute’s correspondence education offerings include BA level--including supplementary education (“részismereti képzés”)--, MA level an MEd programs. Practically, all seminars and lectures are concentrated on Saturdays.

Students are provided with written and electronic study materials for effective home study.

Facebook